Boing Boing Video’s Remix of “RiP: A Remix Manifesto”

Από το Boing Boing.

One Response to Boing Boing Video’s Remix of “RiP: A Remix Manifesto”

  1. vrettos says:

    poli kalo